COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/03/03 08:00 - 2018/03/03 16:30ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
22018/03/03 08:30 - 2018/03/03 16:00บรรยายวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
32018/03/03 08:30 - 2018/03/03 15:30ฟรีสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และการเพิ่มพูนความรู้” วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ จ.เชียงราย (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
42018/03/03 09:00 - 2018/03/03 16:00ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ปัจุบัน