สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/02/27 08:30 - 2018/02/27 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร