สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/02/06 13:00 - 2018/02/06 16:00การสัมมนาเรื่อง"หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้" วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร