สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/12/28 09:00 - 2017/12/28 12:00สัมมนา เรื่อง “โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและสภาพท้องที่ของประเทศไทย” (โครงการรถไฟไทยจีน) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค (12 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร