สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/12/20 08:30 - 2017/12/20 16:00แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
22017/12/20 08:30 - 2017/12/20 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร