สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/12/15 08:30 - 2017/12/15 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 4 ห้อง 2 อาคาร วสท. (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร