สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/12/02 08:00 - 2017/12/02 16:00เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมฟังบรรยาย ศึกษาดูงาน อาคาร ซี.พี ทาวน์เวอร์ ขอนแก่น และร่วมลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
22017/12/02 08:30 - 2017/12/02 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร