สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/11/29 08:00 - 2017/11/29 12:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร