สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/10/17 08:30 - 2017/10/17 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร