สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/10/16 09:00 - 2017/10/16 12:00สัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 (3 PDU)
22017/10/16 09:00 - 2017/10/16 12:00

สัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้”
ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 (3 PDU)


วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร