สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/09/28 08:30 - 2017/09/28 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานนิคมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3 PDU)
22017/09/28 08:30 - 2017/09/28 16:00สัมมนา เรื่อง “เรื่อง “แนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากลมพายุ และการตรวจสอบอาคารเก่า” วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร