สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/09/07 08:00 - 2017/09/07 17:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 และการบรรยายวิชาการ เรื่อง “วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสียอันตรายและ มลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม” วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องอัญชลี ศูนย์สัมมนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร