สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/09/05 08:30 - 2017/09/05 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร