สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/07/29 08:00 - 2017/07/29 16:00

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ การบรรยาย เรื่อง “การประเมิน และ เสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.1303” วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ (6 PDU)


วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร