สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/07/25 08:00 - 2017/07/25 14:00เชิญวิศวกรอาสาและสมาชิกสภาวิศวกรที่สนใจ เข้าร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าตรวจสอบประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนควัน ติดตั้งถังดับเพลิง ตรวจอุปกรณ์ตัดไฟ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-14.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (3 PDU)
22017/07/25 08:30 - 2017/07/25 16:00เทคนิคการจัดการมลพิษเสียงและเทคนิคการจัดการของเสียอันตราย  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร