สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/07/22 08:00 - 2017/07/22 16:00การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
22017/07/22 09:00 - 2017/07/22 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-15.30 น. ณ โรงเรียนโสตศึกษา และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชัยภูมิ

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร