สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/07/21 08:00 - 2017/07/21 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง(สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) (3 PDU)
22017/07/21 12:30 - 2017/07/21 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” และ เรื่อง“การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สัมมนา 2 วัน) สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (9 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร