สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/07/14 08:30 - 2017/07/14 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร