สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/07/13 13:00 - 2017/07/13 16:00หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร