สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/06/26 08:00 - 2017/06/26 12:00การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่ (วิศวกรรมโยธา)” วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
22017/06/26 08:30 - 2017/06/26 16:30การเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง” วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร