สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/06/23 08:30 - 2017/06/23 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร