สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/06/16 08:30 - 2017/06/16 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร