สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/08/03 08:30 - 2019/08/03 16:15การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ถ.รัชดา กรุงเทพฯ (6 PDU)
22019/08/06 08:30 - 2019/08/06 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสายน้ำผึ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง (3 PDU)
32019/08/15 08:30 - 2019/08/15 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ (3 PDU)
42019/08/17 08:30 - 2019/08/17 16:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์คกรุงเทพฯ
52019/08/27 08:12 - 2019/08/27 00:00การเสวนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล” วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
62019/08/28 12:30 - 2019/08/28 16:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “พระราชบัญญัติโรงงาน และร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จ.ระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
72019/08/29 08:30 - 2019/08/29 16:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
82019/08/29 08:30 - 2019/08/29 16:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
92019/08/31 08:30 - 2019/08/31 12:00การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
102019/08/31 08:30 - 2019/08/31 12:00การสัมมนา เรื่อง “๒๐ ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร