สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/03/16 09:00 - 2019/03/16 16:00สภาวิศวกร ขอเชิญวิศวกรอาสาภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมติดตามความคืบหน้า โครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา และลงพื้นที่หมู่ 2 จำนวน 91 หลังคาเรือน เพื่อตรวจอุปกรณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย (6 PDU)
22019/03/22 08:30 - 2019/03/22 16:00การสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
32019/03/30 08:00 - 2019/03/30 16:30กิจกรรมรณรงค์แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร