สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/06/01 08:30 - 2019/06/01 16:00การสัมมนา  “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดสงขลา (6 PDU)
22019/06/12 08:30 - 2019/06/12 13:00การเสวนา “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 4 นโยบายและกลยุทธการป้องกัน/แก้ไขไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร