สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/04/03 08:30 - 2018/04/03 15:30ฟรีสัมมนา เรื่อง  “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และการเพิ่มพูนความรู้” วันอังคารที่  3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
22018/04/04 08:30 - 2018/04/04 16:00การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี ก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
32018/04/05 08:00 - 2018/04/05 16:30ฟรีสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
42018/04/05 08:30 - 2018/04/05 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม” วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
52018/04/07 08:30 - 2018/04/07 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 6” วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)
62018/04/19 11:30 - 2018/04/19 16:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.30-16.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
72018/04/21 08:00 - 2018/04/21 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
82018/04/21 08:30 - 2018/04/21 16:00การสัมมนาเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
92018/04/26 08:30 - 2018/04/26 12:00“การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561” วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร