สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/11/01 08:30 - 2018/11/01 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 13” วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)
22018/11/02 13:00 - 2018/11/02 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Sapphire 111 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ (3 PDU)
32018/11/02 14:00 - 2018/11/02 16:00การสัมมนา “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล” วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Sapphire 204-205 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี (3 PDU)
42018/11/06 08:30 - 2018/11/06 16:00รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมโยธา)” ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
52018/11/07 08:30 - 2018/11/07 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 14” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)
62018/11/07 08:30 - 2018/11/07 16:00

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ)” ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

72018/11/07 09:00 - 2018/11/07 16:00การสัมมนา เรื่อง “การทำหม้อน้ำธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง” ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
82018/11/08 08:30 - 2018/11/08 16:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
92018/11/08 08:30 - 2018/11/08 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์” วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
102018/11/08 08:30 - 2018/11/08 16:00เชิญสมาชิกสภาวิศวกร เข้าร่วมการสัมมนา “เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (6 PDU)
112018/11/09 08:30 - 2018/11/09 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (6PDU)
122018/11/09 09:00 - 2018/11/09 16:00

การสัมมนา เรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

132018/11/09 09:00 - 2018/11/09 16:00การสัมมนาเรื่อง "การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม" ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
142018/11/11 08:30 - 2018/11/11 16:00การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (6PDU)
152018/11/13 08:30 - 2018/11/13 17:00การอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ” วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่ (6 PDU)
162018/11/29 08:30 - 2018/11/29 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอาหาร” วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร