สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/09/01 08:30 - 2018/09/01 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องมณีเทวา 1 โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี (6 PDU)
22018/09/05 09:00 - 2018/09/05 16:00การสัมมนา  เรื่อง “เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ” ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (6 PDU)
32018/09/11 09:00 - 2018/09/11 16:00กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
42018/09/15 08:00 - 2018/09/15 16:00ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมโครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
52018/09/15 08:30 - 2018/09/15 12:00การสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ” ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง 1 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย (3 PDU)
62018/09/16 09:00 - 2018/09/16 16:00ขอเชิญวิศวกรอาสาภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม "ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุราษฎร์ธานี
72018/09/18 08:30 - 2018/09/18 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 11” วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กรุงเทพฯ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
82018/09/18 09:00 - 2018/09/18 16:00การสัมมนา  เรื่อง “การดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม” วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
92018/09/20 08:30 - 2018/09/20 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอากาศยาน” วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
102018/09/21 08:30 - 2018/09/21 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมสำรวจ” วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลูรม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
112018/09/22 08:00 - 2018/09/22 13:15ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ แนะนำความปลอดภัยภายใต้โครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" โดยเดินไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 
122018/09/25 09:00 - 2018/09/25 16:00การสัมมนา เรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (6 PDU)
132018/09/25 09:00 - 2018/09/25 16:00การสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาวิศวกรและบทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง" วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
142018/09/28 13:00 - 2018/09/28 16:30การสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน” วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเทพลีลา ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร