สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและ บรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และบรรยายกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และบรรยายความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และนายณรงค์ ประภายนตร์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายสมศักย์ อัตประชา ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติแนะนำวิธีการเขียนผลงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายกมล ตรรกบุตร ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายอภิวันท์ พลชัย ผู้ชำนาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติแนะนำวิธีการเขียนผลงานระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายอภิวันท์ พลชัย ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติบรรยายความรู้เรื่อง Mechanical System Design & Installation
สภาวิศวกร