สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 5 คน  ดังนี้
  1. นายสุริยันต์ ศรีสงคราม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. นายณัฐนันท์ แก้วนุกูลกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. นางสาวพริม จันทร์คุ้ม The University of Nottingham
  4. นายดลธรรม กลั่นศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  5. นายเฉลิมพงศ์ สุขสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา
สภาวิศวกร