COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรร่วมจัดงานเสวนา เรื่อง “20 ปี แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเป็นการจัดร่วมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ SATA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก “เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต” ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2562 ซึ่งสภาวิศวกรได้รับเกียรติจาก นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการอำนวยการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียรผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้เข้างานจำนวนมาก