COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” ณ บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการและรองประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อแนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  วิทยากรประกอบด้วย นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ บรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเคมี และ ช่วงท้ายเป็นการทำ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยากรโดย นายวีรวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 20 คน