COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมโครงการวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวเปิดโครงการฯ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับวิศวกรอาสา พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติปล่อยขบวนรถตู้วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา จำนวน 12 คัน เพื่อลงพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป