COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • 5 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดกำหนดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ณ โรงแรมเดอะพรรณราย  จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้คำแนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยากรบรรยายในงานประกอบด้วย นายลือชัย ทองนิล บรรยายให้ความรู้ในการการเตรียมความพร้อมเพื่อการเลื่อนระดับ พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน นายเกษม กุหลาบแก้ว บรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายสุธี  ปิ่นไพสิฐ บรรยายให้ความรู้เรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 64 คน