COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • 5 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดกำหนดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล บรรยายในหัวข้อ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการออกแบบระบบปรับอากาศ และ Air Conditioning System Design & Installation วิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย นายกมล ตรรกบุตร บรรยายหัวข้อ กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นายอภิวันท์ พลชัย บรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายณรงค์ ประภายนตร์ แนะนำวิธีการเขียนผลงา และการสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 76 คน