COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดสัมมนา "ขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์" โดยมี รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และ รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของสภาวิศวกรในการรับรองปริญญาฯ และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมการศาสตร์ ให้แก่สถาบันการศึกษา