COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • 3 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกร โดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 17 ปี ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร