สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สภาวิศวกร นำโดย ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม รองเลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และนายอุทัย คำเสนาะ รองประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เคมี สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 394 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร