COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • 31 สิงหาคม 2562  สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการสภาวิศวกร นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล และนายเสรี สุธรรมชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการเตรียมความพร้อมระดับวุฒิวิศวกรและหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน การสอบสัมภาษณ์ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดเพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบวิชาชีพสามารถนำความรู้ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 193 คน