COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกรได้จัดสัมมนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผูู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เกิดความตระหนักในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันกับสมาชิกสภาวิศวกร เพื่อเผยแพร่ความรู้ความใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยสภาวิศวกรได้รับเกียรติจาก นายเกษม กุหลาบแก้ว ประธานกรรมการจรรยาบรรณ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม" และนายสนั่น ศิริอ่อน กรรมการจรรยาบรรณ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "กรณีศึกษาการกระทำผิดจรรยาบรรณ"