COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกร โดย รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 พร้อมคณะผู้แทนสภาวิศวกรได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณจากภาคเอกชน ในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. เห็นความสำคัญและประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลากรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ และโอกาสขององค์กรในการเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมกับสภาวิศวกรในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ร่วมกัน