COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • 27 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล”  โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร โดย ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร  กล่าววัตถุประสงค์การเสวนาเพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ ในหัวข้อ ใบอนุญาตฯ นิติบุคคล – สิทธิประโยชน์และความสำคัญ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย    คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร คุณอรรถวิทย์ รัตนัง คุณพรสวัสดิ์  เกษจุฬาศรีโรจน์ และ รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 155 คน