COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • 22 สิงหาคม 2562 นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการและประธานอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์พร้อมคณะได้เข้าพบผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานสภาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช นายบวร วงศ์สินอุดม นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณรางกูร นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ และนายทองพล อุลปาทร กรรมการ F.T.I Academy เข้าร่วมหารือถึงความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมของสภาอุตสาหกรรมในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร