COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 3 คน  ดังนี้

    1.นายเอกวิทย์  ท้าวแก้ว   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    2.นายทิฆัมพร  เลขะผล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
    3.นายชัยยุทธ  ไหมทอง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น