COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • 17 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการและประธานอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล บรรยายในหัวข้อ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 วิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย นายวิทยา ยงเจริญ บรรยายหัวข้อ กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและแนะนำวิธีการเขียนผลงาน ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นายณรงค์ ประภายนตร์ ให้ความรู้และแนะนำวิธีการเขียนผลงาน ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ช่วงท้ายเป็นการบรรยายเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง Mechanical Plumbing System Design & Installation โดย นายประสาน รัตนสาลี และความรู้เรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”โดย นายกมล ตรรกบุตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 107 คน