COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • 15 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ โดยมี ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการและรองประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 วิทยากรประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม บรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเคมี และ ช่วงท้ายเป็นการทำ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยากรโดย นายวีระวัฒน์ ปัตทวีคงคา มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 18 คน