COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • 6  สิงหาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง  โดยมี ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการและรองประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  วิทยากรประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา บรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเคมี และ ช่วงท้ายเป็นการทำ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยากรโดย นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 33 คน