COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกรได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสภาวิศวกรกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประสานความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และยกระดับวิศวกรเพื่อให้พร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้