COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • 3 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า” ณ โรงแรมเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพงษ์วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายในหัววิทยากรประกอบด้วย ความรู้เรื่อง Battery and Inverter ดร.อรรถ พยอมหอม ผู้ชำนาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บรรยายในหัวข้อ การต่อลงดินและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และหัวข้อ ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู อนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การบรรยาย มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 204 คน