COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • 25 กรกฎาคม 2562  สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนา เรื่อง “การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา” แก่อนุกรรมการและผู้ชำนาญการพิเศษในสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาต ทบทวนหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตลอดจนหัวข้อการสอบสัมภาษณ์ การพิจารณาการให้คะแนน และทบทวนระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายหลังปฏิเสธคำขอรับใบอนุญาตฯ โดยมีอนุกรรมการและผู้ชำนาญการในสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 47 คน