สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 5 คน  ดังนี้
  1. นางสาวอารีรัตน์ นะรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  2. นายชูวิญ สุริวงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  3. นายปริวัฒน์ พันธ์วิไล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  4. นายศิวัช บรรณกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  5. นายสมศักดิ์ เยื่อทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

สภาวิศวกร