COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • 19 กรกฎาคม 2562  สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา” โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

    โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวพิเศษและระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา บรรยายในหัวข้อ การกรอกรายละเอียดผลงานเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และบรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Geotechnical Engineering นายสนั่น ศิริอ่อน บรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Water Resources Engineering ผศ. สุวิช  ลิ่มทอง บรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Construction Engineering/Transportation Engineering และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ บรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Structural Engineering  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 163 คน