COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
 • ในวาระครบรอบ 20 ปี สภาวิศวกรได้จัดการเสวนาและประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย (Stakeholder) เรื่อง “การปฏิรูปวิศวกรไทย” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เช้าช่วงเป็นการเสวนา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกเเบบเเละก่อสร้างสภาหอการค้าเเห่งประเทศไทย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมเสวนา และศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เป็นผู้ดำเนินรายการ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย (Stakeholder) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ห้อง ดังนี้
  ห้องที่ 1 การรับรองปริญญาฯ โดยไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา 
  ห้องที่ 2  การส่งเสริม พัฒนา และบริการวิชาชีพวิศวกรรม 
  ห้องที่ 3 การส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  ห้องที่ 4 การขยายเพิ่มเติมวิศวกรรมเฉพาะทาง ดำเนินรายการ 

  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย (Stakeholder) มาจากทุกภาคส่วน ทั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ผู้ผลิตบัณฑิต สภาวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสภาวิศวกรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชั่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน สังคมและประเทศชาติ