COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • 15 กรกฎาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวพิเศษและระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา บรรยายในหัวข้อ การกรอกรายละเอียดผลงานเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และบรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Geotechnical Engineering นายสนั่น ศิริอ่อน บรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Water Resources Engineering ผศ. สุวิช ลิ่มทอง บรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Construction Engineering/Transportation Engineering และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ บรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Structural Engineering โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 159 คน